Skip to main content

Zpravodaj 2010

Úvodem

 

Vážení občané,

rok se s rokem sešel a máme zde opět hodnocení, co podstatného se v naší obci tohoto roku událo. Myslím si, že na tak malou obec toho bylo dost. Něco se zadařilo více , něco méně, ale v celku se v letošním roce nemáme za co stydět. Víme, že všem občanům se nezavděčíme, ale doufáme, že ostatní jsou jiného názoru a tím nám dodávají chuť do další práce.

Po říjnových volbách došlo na ustavení nového zastupitelstva. Z dění v okolních obcích víme, že již není velký zájem kandidátů podílet se na věcech veřejných. Je fajn, že v naší malé obci žije dost lidí, kteří mají odvahu a chuť pracovat ve prospěch ostatních občanů. Cíle jsou velké, ale rozpočtové prostředky omezené. Priority i drobnější potřeby dobrého fungování naší obce jsme shrnuli do volebního programu 2010-2014, který je součástí tohoto zpravodaje. Již dnes můžeme říci, že většinu důležitých oprav nebo investic, bude možné zajistit pouze za pomoci dotací.

 

Zastupitelé obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Protipovodňové opatření pro obec Plchovice

 

O této problematice píšeme již po několikáté. Všichni víme o důležitosti tohoto opatření. Nelehká práce našeho úřadu skončila předáním veškerých podkladů státnímu podniku Povodí Labe, který je investorem této stavby. Bylo provedeno podrobné přezkoumání dokumentace a po několika jednáních zainteresovaných stran spěje akce ke stavebnímu povolení, výběrovému řízení a realizaci.

 

Revitalizace obce Plchovice

 

Průtahy s realizací této akce se vlivem předčasného nástupu loňské zimy a s prodlužováním přípravy ne naší vinou způsobily posun do letošního roku. Dále bylo nutno dle skutečného stavu prací žádat o úpravy projektu, tím se posouval termín vyplacení dotace. Všechny problémy se podařilo úspěšně vyřešit. V současné době je žádost o proplacení podána, již proběhla kontrola a dotaci v plné výši bychom měli obdržet do konce roku, maximálně na začátku roku příštího.

 

Program obnovy venkova

 

V minulých letech jsme z tohoto programu čerpali vždy se spoluúčastí obce. V letošním roce se nám podařilo získat investiční dotaci ve výši 250 000,- Kč bez této spoluúčasti, což je vynikající úspěch. Dotace je určena na rekonstrukci sportovního areálu a víceúčelové shromažďovací plochy.

Nejprve bylo třeba připravit projekt, který zpracoval pan Ing. Hejzlar. Do rekonstrukce je zahrnuto zastřešení buněk, přístupový chodník a rozšíření veřejného osvětlení kolem hřiště ke stanovišti kontejnerů a rozcestí u mostu. Ve výběrovém řízení zvítězila firma PSK Choceň, která práce provede za celkovou cenu 281 163,- Kč.

Budova je zapsána na katastru nemovitostí pod novým popisným číslem 30. Bude zde zřízeno nové odběrné místo elektrického proudu. Poplatek za toto zřízení ve výši 12 500,- Kč jsme již uhradili. Ostatní náklady jdou na základě smlouvy za investorem VČE, který veškeré práce provede na jaře. Na příští rok jsme taktéž zažádali o dotaci z programu obnovy venkova. Pokud nám bude přidělena, tak bychom rádi pokračovali v opravách chodníků a komunikace.

 

Kanalizace

 

Tato oblast , je dnes palčivým problémem. Stav kanalizace je nutně spojen s technickým stavem kanálu, který postupně trpí zvýšeným průjezdem těžké techniky( největší nárůst byl letošním roce ) s rozjezdem bioplynové stanice firmy AG Skořenice ve středisku Újezd u Chocně. V této souvislosti měla firma AG Skořenice zájem o odkoupení cesty pod Prefou za obcí, již proběhlo několik jednání a prodej byl starým zastupitelstvem schválen.

Poté se na upozornění občanů z obavy zhoršení technického stavu kanálu prodej pozastavil. Prohlídkou a pořízením fotodokumentace byly zjištěny na více místech nežádoucí změny stavu kanálu. Situace si žádá řešení okamžitou uzávěrou pro vozidla nad 3,5 tuny, na základě fotodokumentace zajištění statického posouzení stavu odbornou firmou a následnou celkovou opravou kanálu.

Je zřejmé, že náklady na tuto opravu budou vysoké. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom získali finanční pomoc na záchranu této národní kulturní památky a zároveň životně důležité stavby v naší obci. Nemůžeme dopustit zborcení kanálu, neboť tím by přestal fungovat odtok kanalizační sítě.

 

 


Radary na Smetaně

 

V rámci zajištění větší bezpečnosti občanů ( hlavně dětí ) jsme se vrhli do přípravy umístění radarů pro upozornění o rychlosti motorových vozidel a následné zpomalení průjezdu Smetanou. Zajistili jsme veškeré písemné podklady a vyjádření příslušných orgánů. Na podzim byl položen kabel do výkopu, čímž je přichystáno napájení z veřejného osvětlení. Instalace radarů by měla proběhnout pravděpodobně na začátku příštího roku a představuje investici ve výši cca 100 000,- Kč. Uvědomujeme si, že na bezpečnosti našich občanů by se nemělo šetřit. Tak lze jen doufat, že investované prostředky přinesou očekávaný výsledek.

 

Údržba obecního majetku a veřejného prostranství

 

  • údržba a oprava veřejného osvětlení na Smetaně

( VČE oprava havarijního stavu el.vedení u hřiště na Smetaně )

  • údržba rybníku Plaček

  • údržba veřejného prostranství a zeleně

  • údržba sportovních areálů a dětských hřišť

  • údržba komunikací a chodníků

  • údržba kapliček a křížů

  • inventarizace obecního majetku

  • vedení kroniky a knihovny

 

Zajištění těchto úkonů nezbytných pro bezproblémový chod obce se děje za pomoci našich občanů.

Tímto bychom jim chtěli velice poděkovat.

Dále si ceníme, že využíváte možnosti třídění odpadů a tím údržby čistoty v obci. K dalším službám, které pro Vás zajišťujeme, patří podpora pojízdné prodejny paní Provazníkové z Bošína.

 


SDH

 

Dalším nelehkým úkolem z minulých let, který se letos podařilo vyřešit, byl špatný technický stav vozidla ŽUK. Sami jsme byli překvapeni, že nám byla přiklepnuta dotace na nákup jiného hasičského auta. Dotace z Krajského úřadu pardubického kraje ve výši 120 000,- Kč s minimální 30% spoluúčastí naší obce byla vyúčtována po koupi velice pěkného a zachovalého auta FIAT DUCATO v 9-místném provedení s pohonem benzín + CNG. Celková cena vozidla určeného pro hasičské účely je 195 000,- Kč. Po schválení zastupitelstvem a členy SDH bude obnos získaný prodejem vozidla ŽUK investován do koupě přívěsného vozíku.

Pro širokou veřejnost uspořádali v sobotu 11.12.2010 Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici. Děkujeme jim za dobrou reprezentaci v soutěžích.

 

Kulturní záležitosti

 

Jubilanti roku 2010:

 

Bezdíček Bohuslav 50 let Smetana 12

Hanuš Václav 60 let Plchovice 9

Theimer Oldřich 60 let Plchovice 14

Krčmářová Věra 65 let Plchovice 8

Fikejzová Erika 70 let Smetana 7

Krčmář Josef 70 let Plchovice 8

Sládková Růžena 70 let Plchovice 16

Peremská Milada 80 let Smetana 13

Viktorin František 82 let Plchovice 11

Vítková Anna 82 let Smetana 6

Viktorin Jaroslav 84 let Plchovice 11

Prokop Jan 88 let Plchovice 27


Vítání nových občánků:

 

Antošová Michaela narozena 13.9.2010 Plchovice 22

 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

 

 

Dne 5.10.2010 nás navždy opustila paní Jiřina Zajíčková ve věku 90 let, která zde prožila téměř celý život, dlouhá léta vedla naší kroniku a do poslední chvíle se zajímala o dění v obci Plchovice.

 

Čest její památce!

 

Společenské akce

 

V předvánočním čase jsme se s Vámi velice rádi opět setkali u kapličky a vyslechli si pár vánočních koled v podání dětí ze ZŠ Skořenice. Poslední společenskou akcí roku 2009 byl DISKO SILVESTR v Plchovicích. V prvním týdnu po Novém roce proběhla Tříkrálová sbírka, všem občanům tímto děkujeme za jakýkoliv příspěvek. Dne 31.1.2010 paní Zima dovolila uspořádat karneval na ledě na Smetanském rybníčku. Poslední dubnový den jsme se sešli u příležitosti pálení čarodějnic. Dne 14.5.2010 se konala výstava „ Kreativní svět Evy Kopicové“ a výrobků FaJN klubu,který tímto dnem pozastavil činnost do podzimu. Výstava se moc líbila a někteří občané ocenili práci našich dětí finančními příspěvky, za které byl pořízen materiál do druhého funkčního období říjen 2010-květen 2011. U příležitosti zahájení prázdnin byla uspořádána u klubovny v Plchovicích akce, jejíž hlavní atrakcí byla velká trampolína. Rybářské závody se nesetkali s velkým zájmem ryb nechat se chytit a vytáhnout z vody. A ani

 


počasí na konci měsíce října moc nepřálo. Zato posvícenskému posezení rozmary počasí nijak nevadily, k poslechu nám zahráli Kopicovi. Tento zpravodaj již několik let vydáváme ke konci roku, v souvislosti s pořádáním posezení s důchodci, které se snažíme potěšit kulturním programem a zhodnotit uplynulý rok.

 

Sportovní akce

 

Těsně před koncem starého roku a hned z počátku nového roku se konal turnaj ve stolním tenise pro neregistrované a registrované hráče. Dvakrát ročně probíhá fotbalový mač „Blue team & White team“. Dalším sportovním počinem byl turnaj v minifotbálku na konci měsíce května a 18.9.2010 se uskutečnil druhý ročník turnaje v malé kopané „ O pohár starosty obce Plchovice“. Občerstvení zajistili drahé polovičky pořadatelů turnajů - fotbalistů Černé Štiky.

Další reprezentaci našich sportovně laděných občanů je možno sledovat ve dvou oddílech stolního tenisu „ Sršně Plchovice“, již zmíněného fotbalového týmu Černá štika a v další sportovních odvětvích v nedalekém okolí.

K dalšímu sportovnímu vyžití jsou využívána v letním období hřiště v Plchovicích a na Smetaně. Pokud je v zimě dostatečně silný led na Smetanském rybníčku, mají všichni možnost využít i večerního bruslení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Závěrem

 

Jak ukončit toto bilancování? Po materiální stránce bych tento rok označil za velice úspěšný, i když mnohé nelehké úkoly leží před novým zastupitelstvem a i po jejich zdolání bude samozřejmě stále co vylepšovat. Je pravdou, že jsem si vloni za pesimistický závěr zpravodaje vysloužil od některých občanů kritiku. Ani letos nejsem zcela spokojen z hlediska morálních hodnot a mezilidských vztahů. Situaci v obci ( hlavně v Plchovicích ) bych přirovnal k řece, která zde protéká. Jakoby „povodeň“ trvající více než rok strhla most, rozdělila lidi, z nichž každý ví, po kterém břehu jde, a další most je v nedohlednu.

Na závěr bych chtěl všem občanům naší obce popřát krásné prožití svátků vánočních a do Nového roku 2011 hodně zdraví.

 

 

Jiří Matoušek

starosta obce Plchovice