Skip to main content

Zpravodaj 2011

 

Úvodem

 

Vážení občané,

 

každoročně se divíme a je k nevíře, jak ten čas

letí. Máme tu další zpravodaj s přehledem toho, co

rok 2011 přinesl. Domníváme se, že jsme se coby

nové zastupitelstvo zhostili svých úkolů celkem

dobře a pokusíme se dle možností svých i

možností obecního rozpočtu naplňovat Vaše

očekávání.

 

     Věříme, že chápete nelehkou úlohu tak

maličkých obcí, jako jsou Plchovice, kdy na

nezbytné zajištění chodu vesnice padne velká část

svěřených finančních prostředků. Doufáme ve Vaši

pomoc, která spolu se získanou dotací již

mnohokrát podpořila naši snahu o efektivní

hospodaření a zhodnocování obecního majetku, i

Vaši soudnost, jakého zabezpečení a vybavení lze

pro obec reálně dosáhnout.

 

Zastupitelé obce

  


Protipovodňové opatření pro

obec Plchovice

 

     Tato problematika spěje k vytčenému cíli. Po

podpisu třístranné dohody mezi státním podnikem

Povodí Labe, Ministerstvem zemědělství a obcí

Plchovice bylo vypsáno  výběrové řízení na

dodavatele stavby. Potěšující zprávou proběhnuvší

soutěže je snížení konečné ceny. Tím byl vypušten

požadavek na finanční příspěvek obce v roce 2012

a 2013.

 

     Nyní již nezbývá než doufat, že k realizaci

dojde dle schváleného harmonogramu.

 

 

Revitalizace obce Plchovice

 

     Před koncem roku 2010 provedl Státní

zemědělský intervenční fond kontrolu dokladů a

skutečné provedení stavby. Dotace byla

proplacena v plné výši počátkem tohoto roku. S

přihlédnutím ke složitosti administrativy lze akci

hodnotit jako výhodnou. V současné době spěje

tento program EU ke svému konci.

 

 

Program obnovy venkova

 

     Ani letošní rok se nestal vyjímkou od

předešlých, neboť nám byla přiznána dotace ve

výši 350 000,- Kč na opravu chodníků a místní

komunikace. Největší radost nám způsobila i tím,

že je bez spoluúčasti obce. Nyní probíhají práce

zvolené firmy pana Romana Kohoutka z Čermné

nad Orlicí. Menší zdržení bylo zaviněno liknavostí

ČEZ při pokládce kabelu pod nový chodník od

sloupu elektrického vedení u č.p. 7 k buňkám na

hřišti. Nakonec se přece jen podařilo úředního

šimla zkrotit.

 

     Jsme přesvědčeni, že i v přístím roce bude

Pardubický kraj ochoten přispět a umožní tak

dokončit opravu chodníků v Plchovicích. Tento

program na podporu malých obcí do 500 obyvatel

patří na poli našich žádostí o dotace k

nejúspěšnějším.

 

Zavlažovací kanál

 

   Loni zjištěná havárie na této kulturní památce si

vyžádala několik opatření, která částečně omezila

chod domácností v Plchovicích. Nejprve bylo

umístěno přenosné dopravní značení omezující

průjezd vozidel nad 3,5 t. Následné kolečko

žádostí a vyjádření vyústilo ve vydání veřejné

vyhlášky pro trvalé omezení  Městským úřadem

Vysoké Mýto. Po nabytí právní moci proběhla

instalace vybranou firmou Jast s.r.o. z Doudleb

nad Orlicí. Realizace si vyžádala finanční

prostředky ve výši 21 048,- Kč.    

 

    Zároveň jsme zažádali o dotaci na Ministerstvo

kultury z havarijního fondu na ochranu a údržbu

kulturních památek.  Dotace byla schválena a

částka ve výši 70 000,- Kč by měla být poukázána

na náš účet. Dále byla sepsána dohoda o s firmou

AG Skořenice o financování případných oprav

kanálu vzniklých při přejezdu kanálu jejich těžkou

technikou u hřiště směrem na Újezd u Chocně.

Tato dohoda má dočasný charakter, neboť dle

předběžné domluvy by v souvislosti se stavbou

protipovodňové zdi měla za ní vzniknout jiná cesta

s přemostěním potoka za kanálem a propojením

na silnici u lávky.

 

    Samotnou opravu propadliny kanálu provedla

firma Romana Kohoutka, který ještě předtím

vybagroval nánosy v korytě řeky před stavidlem.

Ačkoliv stavidlo již bylo také opraveno, lze

předpokládat, že v dalších letech  budeme nuceni

problémy kolem kanalizace řešit častěji než

doposud.     

 

 

Radary na Smetaně

 

      K instalaci radarů při vjezdu na Smetanu z

obou stran došlo v letních měsících. Vloženou

investici ve výši 112 000,- Kč považujeme za

správnou. Radary skutečně napomáhají

bezpečnějšímu našich občanů. Většina řidičů se

snaží dodržovat stanovenou rychlost a to byl

hlavní účel pořízení světelných tabulí.  

 

Údržba obecního majetku a

veřejného prostranství

 

-        

výměna oken a malba v Obecní klubovně

+pokládka nové podlahy a malba na Obecním

úřadu ( cca 30 000,- Kč )

 

-        

údržba  klubovny na rampě +koupě malého

elektrického radiátoru ( nyní prostor využívá FaJN

klub )

 

-        

úprava cesty od kapličky a příkopu na Smetaně

 

-        

údržba rybníku Plaček

 

-        

údržba veřejného prostranství a zeleně

 

-        

údržba sportovních areálů a dětských hřišť

 

-        

údržba komunikací a chodníků

 

-        

údržba kapliček a křížů

 

-        

inventarizace obecního majetku

 

-        

vedení kroniky a knihovny

 

 

       Zajištění těchto úkonů nezbytných pro

bezproblémový chod obce se děje za pomoci

našich občanů.

 

Tímto bychom jim chtěli velice

poděkovat.

       


       Dále budeme podporovat služby pojízdné

prodejny paní J. Provazníkové z Bošína. Ceníme si

snahy staronových  správců v klubovně Růženky a

Pavla Miradových. Budeme jim vycházet vstříc,

ujmou-li se opětovného zprovoznění na jaře

příštího roku.  Novinkou od 11.12.2011 bude

nová  autobusová linka Choceň – Kostelecké

Horky, která by měla zlepšit dopravní obslužnost

obyvatel. 

 

        Musíme se vypořádat se žádostmi okolních

tří základních škol o příspěvky na žáky poté, co

jsme byli upozorněni, že na ně mají ze zákona

právo. Je s podivem, jak velké jsou rozdíly v jejich

nákladech. Krapet to zavání trestem za to, že

máme poměrně dost dětí. Na druhé straně jsme

rádi, že se obec v poslední době  omladila.

 

Kulturní záležitosti

 

Jubilanti roku 2011:

 

Vítek Milan               50 let   Smetana 6

 

Matoušková Jiřina     55 let   Smetana 11

 

Kubíčková Vlasta      55 let   Plchovice 27

 

Kašparová Božena     60 let   Smetana 3

 

Theimerová Lýdie     60 let   Plchovice 14

 

Peremská Milada       81 let   Smetana 13

 

Vítková Anna            83 let   Smetana 6

 

Viktorin František     83 let   Plchovice 11

 

Viktorin Jaroslav       85 let   Plchovice 11

 

Prokop Jan                89 let   Plchovice 27

 

 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do

dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a

spokojenosti!

     

Společenské akce

 

      V předvečer Štědrého dne jsme se s Vámi

velice rádi opět setkali u kapličky a vyslechli si pár

vánočních koled v podání dětí ze ZŠ Skořenice.

Malé občerstvení bylo spojeno s vánoční prodejní

výstavou FaJN klubu. Poslední společenskou akcí

roku 2010 byla DISKO SILVESTR pro děti,

součástí zábavy byly i netradiční soutěže. Na

počátku roku nového proběhla Tříkrálová sbírka,

celkem bylo vybráno 2261,- Kč. Tentokrát bohužel

nedošlo na Karneval na ledě.

 

    Drobnou velikonoční dekoraci bylo možno

zakoupit na 2.výstavě FaJn klubu v Obecní

klubovně v Plchovicích.   30.dubna 2011 jsme se

setkali u příležitosti pálení čarodějnic. V polovině

května jsme se zapojili rukou pomocnou při

zajištění hladkého průběhu okrskové soutěže SDH

a dobrého občerstvení, což bylo učastníky

oceněno tím, že se všechno snědlo a vypilo. Již

potřetí jsme uspořádali u příležitosti zahájení

prázdnin akci pro děti, tentokrát nám moc nepřálo

počasí. Zároveň nás tento den navštívil reportér

Českého rozhlasu Pardubice s pořadem o životě

na malých obcích. V druhé polovině srpna proběhl

v Plchovicích za prodejnou druhý ročník dětských

jezdeckých her, kterých se účastní stáje z

širokého okolí.

 

       Na počátku nového školního roku jsme opět

přemlouvali ryby ve Smetanském rybníčku, aby

skočili malým i velkým rybářům i nerybářům na

háček s nemalým nasazením leč s nevelkým

úspěchem. Dne 19.11.2011 uspořádal SDH

Plchovice valnou hromadu spolu s večerním

posezením, kdy k tanci a poslechu zazpívala

rodačka z Plchovic Ladislava Absolonová spolu s

manželem. Tradičně se před koncem roku pořádá

posezení s důchodci, které potěšíme jednak

kulturním programem a pak i diskusí o dění v obci

a událostech tohoto roku, které právě tento

zpravodaj shrnuje.

 

 

Sportovní akce

 

 

     Tradičně  se utkali neregistrovaní a registrovaní

hráči stolního tenisu v turnaji na přelomu loňského

a letošního roku. Zároveň naši obec nadále

úspěšně reprezentují obě mužstva Sršňů Plchovice

v okresních soutěžích.

 

       Dvakrát v tomto roce se uskutečnil fotbalový

mač „Blue team & White team“. Koncem května se

konal turnaj v malé kopané, po němž se členové

FC Černá štika začali připravovat na oslavu 20. let

výročí založení tohoto sdružení. Pozvání na

slavnost k této příležitosti, která v červnu proběhla

v Kempu u Zámečku nad Zámělí, přijal starosta

obce Plchovice pan Jiří Matoušek s chotí. Dalším

skutkem sportovních nadšenců z FC Černá štika

bylo uspořádání 1. Plchovických olympijských her

5.7.2011 na obou obecních hřištích, kde smíšená

družstva absolvovala zajímavé i velice netradiční

disciplíny. Zapálení olympijského ohně bylo

svěřeno do rukou starosty obce. Třetí ročník

turnaje v malé kopané „ O pohár starosty obce

Plchovice“ se uskutečnil v polovině září a tentokrát

byl určen pro fotbalové veterány nad 33 let.

Krásný pohár si „nečekaně“ odvezli Běstovice,

domácí fotbalisté obsadili pěkné 3. místo.

Občerstvení zajistili drahé polovičky pořadatelů

turnajů - fotbalistů Černé Štiky.

 

        Koncem měsíce června se konalo jiné

netradiční klání, a sice Skouřenská zatáčka v

hasičském útoku, kde nás reprezentovalo

družstvo našeho sboru posílené dvěmi sestrami.

 

    Zároveň máme zastoupení z řad naší mládeže v

některých sportovních oddílech ( např.

fotbalových ) v nedalekém okolí. 

 

       K dalšímu sportovnímu vyžití jsou využívána

v letním období hřiště v Plchovicích a na Smetaně

( nohejbal, tenis, fotbal, … ). Na Smetanském

rybníčku, pokud to počasí v zimě umožní, mají

všichni možnost využít večerního bruslení.

 

     

 

 

 

 

Závěrem

 

        Tímto je bilancování letošního roku u konce.

Podstatné je zde  uspořádáno a není toho málo.

Domnívám se, že stále bude co řešit a Vaše

podpora jakékoliv formy, za kterou bych rád

poděkoval, platí jako povzbuzení do další práce.

Hlavně doufám v postupné zlepšení klimatu v obci.

 

      Závěrem bych chtěl říci, že čím je člověk

starší, tím více si váží svého zdraví. Proto si

dovolím všem občanům přát pevné zdraví a

rovněž přeji krásné prožití vánočních svátků a

úspěšný vstup do Nového roku 2012.

 

 

 

Jiří Matoušek

 

starosta obce Plchovice