POZVÁNKA

na

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
obce Plchovice, které se koná v pondělí

25.11.2019 v 18.°° hod.
na obecním úřadě v Plchovicích

 
 
Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Zvolení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
3. Rozpočet na rok 2020
4. Pojízdná prodejna
5. Smlouva o směně
5. Došlá pošta
6. Různé
7. Diskuze
8. Závěr

POZVÁNKA na Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 25.11.2019 v 18:00 hod.