POZVÁNKA

na

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice, které se koná v pondělí 10.5.2021 v 19.30 hod.

na obecním úřadě v Plchovicích

Program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Zvolení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
 3. Závěrečný účet za rok 2020
 4. Účetní závěrka 2020
 5. Program obnovy venkova
 6. Rozpočtové opatření č.1
 7. Schválení záměru prodeje pozemků
 8. Inventarizační zpráva za rok 2020
 9. Došlá pošta
 10. Různé
 11. Diskuze
 12. Závěr

     

       

 

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 10.5.2021 od 19:30