POZVÁNKA

na

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
obce Plchovice, které se koná v pondělí

20.12.2021 v 19.30 hod.
na obecním úřadě v Plchovicích

Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Zvolení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
3. Rozpočet na rok 2022
4. Rozpočtový výhled 2021-2025
5. Dohoda pojízdná prodejna
6. Zprávy z finančního a kontrolního výboru
7. Rozpočtové opatření č.3
8. Obecně závazná vyhláška – odpadové hosp.
9. Došlá pošta
10. Různé
11. Diskuze
12. Závěr

Pozvánka na Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 20.12.2021 od 19:30