POZVÁNKA

na

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice, které se koná v pondělí 13.6.2022 v 19.30 hod.

na obecním úřadě v Plchovicích

Program:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Zvolení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
  3. Závěrečný účet za rok 2021
  4. Účetní závěrka 2021
  5. Program obnovy venkova – smlouvy
  6. Rozpočtové opatření č.1
  7. Došlá pošta
  8. Různé
  9. Diskuze
  10. Závěr

    

     

Pozvánka na Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice, které se koná v pondělí 13.6.2022 v 19.30 hod. na obecním úřadě v Plchovicích