Informace o ustavujícím zasedání

 

Obecní úřad Plchovice 

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Plchovice

Obecní úřad Plchovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plchovice, svolaného dosavadním starostou obce Mgr. Petrem Víškem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání: Obec Plchovice – místnost obecního úřadu, Plchovice č. p. 29 

Doba konání: 17.10.2022 od 18:00

Navržený program:

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

Schválení programu

určení způsobu volby starosty a místostarosty

volba starosty

volba místostarosty

Zřízení finančního a kontrolního výboru

určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

volba předsedy finančního výboru

volba předsedy kontrolního výboru

volba členů finančního výboru

volba členů kontrolního výboru

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

Diskuse

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

V obci Plchovice, dne 9.10.2022

 

         Mgr. Petr Víšek

        dosavadní starosta obce Plchovice         

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 9.10.2022 Jméno a podpis: Sládková Jana

 

Sejmuto z úřední desky dne:

Jméno a podpis:

Přiložené soubory

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Plchovice