V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

na silnicích II. a III. třídy na území správního obvodu obecního úřadu obce

s rozšířenou působností – Městského úřadu Vysoké Mýto

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, příslušný orgán státní
správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 6 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o provozu na pozemních komunikacích“),

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 zák. o provozu na pozemních

komunikacích

přechodnou úpravu provozu

na silnicích II. a III. třídy na území správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou
působností – Městského úřadu Vysoké Mýto, která bude provedena umístěním přenosných
dopravních značek svislých a dopravním zařízením, za těchto podmínek:
1) Přechodná úprava provozu na výše uvedených silnicích bude provedena vždy v souvislosti
s označováním dopravních omezení při provádění prací běžné údržby silnic II. a III. třídy a jejich
příslušenství dle popisu činností, jež je přílohou tohoto stanovení, a to přenosnými svislými
dopravními značkami a dopravním zařízením dle schémat pro označování pracovních míst, které
jsou přílohou tohoto stanovení a jsou označeny:
1.1. – Výspravy vozovek emulzí a kamenivem – v obci
1.2. – Výspravy vozovek emulzí a kamenivem – mimo obec
2.1. – Výspravy vozovek obalovanou živičnou směsí s případným frézováním poruchy – v obci
2.2. – Výspravy vozovek obalovanou živičnou směsí s případným frézováním poruchy – mimo obec
3.1. – Ostatní běžná údržba součástí a příslušenství silnic – v obci
3.2. – Ostatní běžná údržba součástí a příslušenství silnic – mimo obec
4.1. – Provádění vodorovného dopravního značení – pohyblivé pracovní místo
4.2. – Provádění vodorovného dopravního značení – místo s krátkou dobou provádění prací
5. – Omezení nejvyšší dovolené rychlosti – mimo obec
6.1. – Místa se závadou ve sjízdnosti – v obci – „výtluky, poškozená krajnice“
6.2. – Místa se závadou ve sjízdnosti – mimo obec – „výtluky, poškozená krajnice“.
2) Pro činnosti na území okresu Ústí nad Orlicí budou splněny následující podmínky uvedené
v písemném vyjádření Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu, ze
dne 16.12.2019 pod č.j.KRPE-96051-1/ČJ-2019-171106, kterými jsou:

Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS
č. 294/2015 Sb. v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat
ČSN EN 12899 – Stálé svislé dopravní značení.
b) Svislé přechodné dopravní značení – přenosné dopravní značky budou umístěny na
červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100-200 mm a musí
být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním
provedení. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 12899-1
„Dopravní značky na pozemních komunikacích“. Spodní okraj přenosné dopravní značky
bude min. 0,6 m nad silnicí. Jako závaznou lze užít publikaci: TP 66/2015 „Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, které bylo schváleno
Ministerstvem dopravy č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1.
dubna 2015.
c) Přechodné dopravní značení musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou
v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti
a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí
3) Pro činnosti na území okresu Pardubice budou splněny následující podmínky uvedené
v písemném stanovisku Policie ČR, Územního odboru Pardubice, Dopravního inspektorátu, ze dne
19.12.2019 pod č.j.KRPE-96018-1/ČJ-2019-170606, kterými jsou:
a) Dopravní značení bude užito v souladu s TP66 „Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích“ účinné od 1. dubna 2015 a bude užito pouze dopravní značení a
dopravní zařízení schváleného typu pro provoz na pozemních komunikacích.
b) Přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení
pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních
nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace.
c) V případě, že se bude v dotčeném úseku komunikace nacházet křižovatka, budou zákazové
dopravní značky zopakovány za křižovatkou ve směru jízdy.
d) Místní úprava, která bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu na pozemních
komunikacích, bude zneplatněna postupem uvedeným v TP 65 čl. 3.4.7 a čl. 4.
e) Dopravní značení bude umístěno pouze na dobu nezbytně nutnou pro provedení prací,
případně po dobu nutnou z technologických důvodů a pouze v místě prováděných prací.
f) O prováděných pracích, době umístění dopravního značení a konkrétním úseku komunikace
bude vždy tři dny přede dnem provedení prací zaslána emailem informace na místně
příslušný dopravní inspektorát Pardubice – pu.di.di@pcr.cz.
g) Pracovníci provádějící práce na pozemní komunikaci budou označeni v souladu s
vyhláškou 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
h) V případě špatných rozhledových poměrů podél pracovního místa, případně při vzniku
dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy, budou vozidla zastavována pomocí
náležitě poučených a označených osob tak, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích.
i) Termín a místo prováděných prací bude zohledňovat vedení aktuálních objízdných tras, na
kterých budou práce, které by ovlivnily plynulost dopravy, prováděny pouze z důvodu
odstranění závady ve sjízdnosti pozemní komunikace.
j) V případě obnovy vodorovného dopravního značení bude toto vždy obnoveno v souladu s
TP 133 ze dne 20.1.2012. V případě, že původní VDZ nebude odpovídat TP 133 bude jeho
změna vždy konzultována s odborem dopravy, Magistrátu města Pardubic.
k) Při provádění prací nebude ohrožena bezpečnost silničního provozu.

3

Dopravní značení bude provedeno a umístěno dle „Zásad pro dopravní značení na pozemních
komunikacích“ (TP 65), „Zásad pro označování pracovních míst“ (TP66), „Zásad pro orientační
dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 100), „Zásad pro informačně orientační
značení na pozemních komunikacích (TP 117), „Zásad pro vodorovné dopravní značení na
pozemních komunikacích (TP 133), ČSN EN 1436+A1 a ČSN EN 12899-1. Užité dopravní značení
bude schváleno pro užití na pozemních komunikacích.
4) Pro činnosti na území okresu Chrudim budou splněny následující podmínky uvedené
v písemném stanovisku Policie ČR, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu, ze dne
13.01.2020 pod č.j.KRPE-96022-1/ČJ-2019-170306, kterými jsou:
a) Dopravní značení umístit dle příloh, které jsou součástí tohoto stanoviska, dle konkrétní
situace a dodržení podmínek daných dle jednotlivých příloh – upozorňujeme, že dopravní
značení musí být vždy umístěno v souladu s TP 66 z roku 2015. V případě potřeby
(nepřehledné úseky, zvýšená intenzita dopravy, apod.) bude provoz řízen způsobilou,
náležitě poučenou a řádně označenou osobou. V případě snížené viditelnosti doplnit
dopravní značení o výstražná světla oranžové barvy.
Upozorňujeme, že dopravní značení A 7a, A 28 použité pro schéma 6.1. v obci a 6.2. mimo
obec – závady ve sjízdnosti budou na předmětných úsecích umístěny na dobu nezbytně
nutnou (dle § 78 zákona č. 361/2000 Sb.). Výše uvedené dopravní značení nebude
umísťováno na sloupky stávajícího dopravního značení!!
b) Pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle „Zásad pro přechodné
dopravní značení na pozemních komunikacích“ ( TP 66) a ČSN 01 8020 a ČSN 01 8020 –
Změna 1.
c) Dopravní značení umístit dle § 78 zákona č. 361/2000 Sb., pouze po dobu trvání důvodu na
dobu nezbytně nutnou.
d) Velikost DZ – základní.
e) Provedení DZ – retroreflexní.
f) Stanovení dopravního značení vydá (dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích) pro sil. II. a III. příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností.
g) Pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního
značení. Tyto mohou být využity pouze pro umístění dopravních značek IS-11b, IS-11c
a IS- 11d (vyznačení objízdné trasy).
V případě, jednalo by se prováděním některých prací (rozsahem prací) již o zvláštní užívání
silnic (ne o běžnou údržbu), je nutné postupovat dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích.
Údržba a opravy komunikací budou probíhat v souladu s vyhl. č. 104/1997 Sb.
Policie ČR – dopravní inspektorát si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit DZ, pokud si to
bude vyžadovat veřejný zájem, nebo bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích.
Provádění prací běžné údržby bude oznámeno vždy předem před jeho zahájením (např.
zasláním plánu prací běžné údržby) e-mailem na adresu cr.di@pcr.cz a to nejméně s
týdenním předstihem s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu.
S ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulost silničního provozu a také k zajištění bezpečnosti
pracovníků provádějících práce na pozemních komunikacích upozorňujeme, že v případě
prováděných prací na pozemních komunikacích musí být pracovní místa označeny v souladu
s TP 66 – toto je nutné z vaší strany vždy dodržet.

4

5) Přenosné dopravní značky a dopravní zařízení (dále jen „DZ“) bude instalováno vždy odborně
na náklady žadatele. Žadatel odpovídá po celou dobu umístění DZ za jeho řádný stav.
6) Dopravní značení bude umístěno v souladu s ustanovení § 78 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb.
pouze po nezbytně nutnou dobu a v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně
vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný
zájem, a to v průběhu roku 2020.
7) Provedení a umístění svislých dopravních značek bude realizováno v souladu s vyhláškou
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
8) Přenosné dopravní značky a dopravní zařízení musí být zajištěny tak, aby vlivem
povětrnostních podmínek a provozu nedošlo ke změně jejich polohy.
9) Odpovědnou osobou za dodržení podmínek uvedených v tomto stanovení přechodné úpravy
provozu je pro přechodnou úpravu provozu na silnicích na území okresu Ústí nad Orlicí Ing. Luboš
Marek, tel. 602 491 395, e-mail: lubos.marek@suspk.cz.
10) Odpovědnou osobou za dodržení podmínek uvedených v tomto stanovení přechodné úpravy
provozu je pro přechodnou úpravu provozu na silnicích na území okresu Pardubice Ing. Jakub
Stuchlík, tel. 724 801 804, e-mail: jakub.stuchlik@suspk.cz.
11) Odpovědnou osobou za dodržení podmínek uvedených v tomto stanovení přechodné úpravy
provozu je pro přechodnou úpravu provozu na silnicích na území okresu Chrudim Ing. Jiří Nezval,
tel. 602 148 200, e-mail: jiri.nezval@suspk.cz.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 26.11.2019 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, přijata
žádost Správy a údržby silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53
Pardubice, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při provádění
prací běžné údržby na silnicích II. a III. třídy a jejich příslušenství na správním území Městského
úřadu Vysoké Mýto pro období roku 2020, a to dle přílohy s konkrétními návrhy označení
jednotlivých činností údržby (dopravních situací).
K předloženému návrhu přechodné úpravy provozu bylo vydáno souhlasné vyjádření Policie ČR,

Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu ze dne 16.12.2019 pod č.j.KRPE-
96051-1/ČJ-2019-171106, stanovisko Územního odboru Pardubice, Dopravního inspektorátu ze

dne 19.12.2019 pod č.j.KRPE-96018-1/ČJ-2019-170606 a stanovisko Územního odboru Chrudim,
Dopravního inspektorátu ze dne 13.01.2020 pod č.j. KRPE-96022-1/ČJ-2019-170306.
Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend
z podkladů žádosti, z vyjádření PČR DI a z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK.
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu Městského
úřadu Vysoké Mýto, provedené přenosnými svislými dopravními značkami a dopravním zařízením
dle tohoto stanovení, upozorní účastníky provozu na provádění prací na dotčených pozemních
komunikacích, vymezí plochu pracovních míst, do níž je zakázáno vjíždět a zpomalí provoz
v daných úsecích, čímž zvýší bezpečnost silničního provozu a pracovníků provádějících údržbové
práce.
Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích stanoví místní
a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením
obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky
upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku
silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Opatření obecné povahy nebo jeho návrh zveřejní příslušný správní orgán na úředních deskách
obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, jen vztahuje-li
se stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v
zastavěném území dotčené obce nebo může-li stanovením místní nebo přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce.

5

Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný
správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek
nebo námitek.

P o u č e n í :

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po
vyvěšení.
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení
o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.

Bc. Kristýna Šťastná v.r.
vedoucí odboru dopravních a správních agend
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce
Městského úřadu Vysoké Mýto, Městského úřadu Choceň, Úřadu Městyse České Heřmanice
a na úředních deskách Obecních úřadů Běstovice, Bošín, Bučina, Dobříkov, Džbánov,
Hrušová, Javorník, Koldín, Kosořín, Leština, Libecina, Mostek, Nasavrky, Nové Hrady,
Oucmanice, Plchovice, Podlesí, Pustina, Radhošť, Řepníky, Seč, Skořenice, Slatina, Sruby,
Stradouň, Sudslava, Svatý Jiří, Tisová, Újezd u Chocně, Vinary, Vraclav, Vračovice-Orlov,
Zádolí, Zálší, Zámrsk, Zářecká Lhota. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující
pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení.
Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ………………………… Sejmuto dne: ………………………………
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

 

Celá zpráva k dispozici níže v přiložených odkazech.

veřejná vyhláška provoz

veřejná vyhláška provoz 1

Přiložené soubory

Veřejná vyhláška týkající se úpravy prpna silnicích II. a III. třídy