POZVÁNKA

na

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
obce Plchovice, které se koná v pondělí

18. 9. 2023 v 19,30 hod.
na obecním úřadě v Plchovicích

Program:
1. Zahájení, schválení programu, zvolení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtová změna č. 3
3. Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství se společností EKO-KOM, a.s.
4. Protipovodňová ochrana v obci Plchovice – Darovací smlouva č. 0994220134
5. Různé, pošta
6. Diskuze
7. Závěr

POZVÁNKA na Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice, které se koná v pondělí 18. 9. 2023 v 19,30 hod. na obecním úřadě v Plchovicích